ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 INLEIDING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door kraamzorg Mama & Baby gesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving kan plaatsvinden door middel van het door kraamzorg Mama & Baby vastgestelde formulier (schriftelijk/online) of telefonisch. De zorgovereenkomst komt tot stand, nadat de benodigde gegevens telefonisch, schriftelijk of online door kraamzorg Mama & Baby zijn ontvangen. De cliënt zal voor het tot stand brengen van de zorgovereenkomst en de uitvoering daarvan aan kraamzorg Mama & Baby de benodigde gegevens verstrekken.

Wij geven garantie de zorg te leveren, nadat we de aanmelding hebben ontvangen. De cliënt ontvangt binnen 1 week een schriftelijke bevestiging van kraamzorg Mama & Baby. Mocht de cliënt deze schriftelijke bevestiging niet hebben ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om contact op te nemen. Kraamzorg Mama & Baby registreert de datum waarop de aanmelding is ontvangen en de bevestiging is verstuurd. De overeenkomst is definitief op het moment dat 5 werkdagen zijn verstreken, nadat bevestigingsbrief is verstuurd. Tussen de 28e en 32e week van de zwangerschap, berichten wij de cliënt voor het maken van een intake afspraak.

 

Artikel 2 Kraambedperiode

Kraamzorg kan worden geboden gedurende minimaal 3 uur aaneengesloten per dag tot maximaal 10 dagen na de bevallingsdatum. In sommige gevallen met 5 dagen verlenging, indien u recht heeft op uitgestelde kraamzorg. Om de continuïteit in de zorgverlening te verzekeren zijn de zorgdagen aaneengesloten.
Wanneer een kraamzorgdag samenvalt met een nationaal erkende of islamitische feestdag, verleent kraamzorg Mama & Baby korte zorg. Wanneer dit op medische gronden onverantwoord is, worden er uiteraard meer kraamzorg uren ingezet.

 

Artikel 3 Wijzigingen

Veranderingen of wijzigingen betreffende de zorgverzekeraar of verhuizing van de cliënt dienen direct schriftelijk te worden gemeld aan kraamzorg Mama & Baby.
Bij verhuizing buiten het werkgebied van kraamzorg Mama & Baby (Regio Haaglanden, regio Amsterdam en omstreken), kan de zorgovereenkomst door kraamzorg Mama&Baby eenzijdig ontbonden worden. Indien de cliënt zonder annulering van de kraamzorg overstapt naar een ander kraambureau, zijn wij genoodzaakt de inschrijving en de intake in rekening te brengen.

 

Artikel 4 Annulering

Annulering van de zorg kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden aan het adres van kraamzorg Mama & Baby.
Indien een zorgovereenkomst op medische gronden of wegens verhuizing buiten het werkgebied kraamzorg Mama & Baby wordt geannuleerd, dan zijn geen annuleringskosten verschuldigd. Kraamzorg Mama & Baby heeft het recht om bij annulering annuleringskosten in rekening te brengen als de gegevens van de cliënt zijn ontvangen (telefonisch/online/schriftelijk). De annuleringskosten bedragen € 90,00 en worden bij de cliënt in rekening gebracht. Mocht de annulering na een intakegesprek plaatsvinden, dan wordt er € 108,16 in rekening gebracht.
Indien u de gehele kraamperiode in het kraamhotel verblijft, dan zijn wij genoodzaakt om alsnog de annuleringskosten van 90 euro in rekening te brengen. Indien u minimaal 1 dag zorg van ons heeft afgenomen, dan hoeft u deze annuleringskosten niet te betalen.

 

Artikel 5 Opzegging vanwege arbeidsomstandigheden

Kraamzorg Mama & Baby kan de zorgovereenkomst tijdelijk stopzetten of definitief beëindigen; dit is het geval wanneer cliënt, huisgenoten of bezoekers gedrag vertonen dat voor de kraamzorgverlener onacceptabel is of wanneer de arbeidsomstandigheden zo slecht zijn dat de gezondheid en/of veiligheid van de kraamzorgverlener niet kunnen worden gegarandeerd.

 

Artikel 6 Privacyreglement

Kraamzorg Mama & Baby hanteert een privacyreglement voor persoonsgegevens ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten.
De bewaartermijn van deze persoonsgegevens bij zorginstellingen en kraamzorg Mama & Baby is vastgesteld op tien jaar. Hierna worden de gegevens vernietigd.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Schade veroorzaakt door de kraamzorgverlener dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk twee weken na het beëindigen van de kraamperiode, schriftelijk bij de directie van kraamzorg Mama & Baby te worden gemeld. Het eigen risico bij schade bedraagt € 50.
Kraamzorg Mama & Baby draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van hulpmiddelen en andere materialen voor zover niet op advies van kraamzorg Mama & Baby aangeschaft.

Het is de kraamzorgverlener niet toegestaan zorgtaken uit te voeren ten behoeve van kinderen die niet tot het kraamgezin behoren.

 

Artikel 8 Betaling

Een cliënt welke niet tijdig aan een geldelijke verplichting heeft voldaan ten opzichte van kraamzorg Mama & Baby, is over het nog te betalen bedrag wettelijke rente verschuldigd met een minimum van € 14,00. Voorts is cliënt gehouden tot vergoeding van alle bijkomende (buitengerechtelijke) incassokosten.
Cliënt is in eigen persoon verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van geldelijke verplichtingen ten opzichte van kraamzorg Mama & Baby. De eventuele zorgverzekeraar is in deze overeenkomst geen partij.

 

Artikel 9 Klachten

Klachten van cliënten worden behandeld conform het klachtenreglement van kraamzorg Mama & Baby. Een klacht over de uitvoering van de zorgovereenkomst of andersoortige klachten dienen zo spoedig mogelijk, schriftelijk, bij de directie van kraamzorg Mama & Baby te worden gemeld, zodat de klacht tijdig in behandeling kan worden genomen.

 

Download PDF

To Top